advokát Levice - právnik Levice
Kontaktujte Vášho advokáta v Leviciach: 0905 681 283

Advokát v Leviciach | JUDr. Hörömpöliováadvokát Levice - právne služby Levice

Advokát so sídlom v Leviciach, JUDr. Laura Hörömpöliová, vám poskytne jednoduché riešenie a právne poradenstvo.


Advokátska kancelária s 21-ročnou praxou poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo vo všetkých oblastiach práva - výnimkou je len trestné právo. Prioritou je predovšetkým právna ochrana klientov a presadzovanie ich záujmov. Celková spokojnosť klientov s poskytnutými právnymi službami je prvoradá.


Oblasti práva, v ktorých poskytujeme služby a poradenstvo


» Obchodné právo a právo obchodných spoločností «

• právne poradenstvo pri tvorbe, pripomienkovaní obchodných zmlúv, právne rozbory zmlúv
• súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie
• právne poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností, príprava kompletnej právnej agendy spojenej so založením a vznikom obchodných spoločností
• prevody majetkovej účasti v spoločnostiach, príprava podkladov na zasadnutia orgánom spoločnosti a príprava rozhodnutí orgánov spoločností
• zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským úradom
• zastupovanie pred súdmi v konaniach podľa Obchodného zákonníka
• všeobecné poradenstvo


» Občianske právo «

• kompletné právne poradenstvo v občianskoprávnych vzťahoch – spisovanie návrhov, žalôb a iných podaní vrátane zastupovania pred súdom
• riešenie problémov v oblasti vlastníckeho práva, dedičskoprávnych a záväzkových vzťahov
• komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností – spisovanie kúpnych, darovacích, zámenných, zaopatrovacích, záložných, nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, atď. vrátane zastupovania klienta pred katastrálnym úradom
• vypracovanie a pripomienkovanie rôznych typov zmlúv (zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, príkazná zmluva, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o združení, zmluva o preprave, zmluva o postúpení pohľadávky, zmluva o prevzatí dlhu, dohoda o urovnaní, atď.)
• spory týkajúce sa nehnuteľností
• zodpovednosť za škodu (vrátane škody na zdraví) a bezdôvodné obohatenie
• vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
• vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
• zastupovanie v dedičskom konaní
• autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
• všeobecné poradenstvo


» Rodinné právo «

• rozvod manželstva - príprava návrhu a zastupovanie v rozvodovom konaní
• úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom, úprava výživného, styku s dieťaťom – príprava návrhu a zastupovanie pred súdom
• vymáhanie nárokov z titulu vyživovacej povinnosti (1. vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, 2. vyživovacia povinnosť detí k rodičom,
3. vyživovacia povinnosť medzi manželmi, 4. vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, 5. príspevok na výživu rozvedeného manžela
a pod.)
• všeobecné poradenstvo


» Pracovné právo «

• príprava, vypracovanie, pripomienkovanie pracovných a manažérskych zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
• riešenie pracovnoprávnych sporov vrátane zastupovania pred súdom
• vypracúvanie interných firemných predpisov
• odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania
• všeobecné poradenstvo

» Správne právo «

• vypracovanie vybraných podaní
• opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov

» Konkurzné právo «

• podávanie prihlášok do konkurzu
advokát Levice - advokátska kancelária Levice

Využite jednoduché riešenie - právne poradenstvo cez internet.

Vyplňte formulár:
1.) Vpíšte vaše meno
2.) Do poľa E-mail napíšte Vašu e-mailovú adresu
3.) Zadajte svoju požiadavku, bližšie špecifikujte právnu službu alebo podrobnejšie opíšte oblasť, v ktorej potrebujete poradiť
4.) Odošlite
Obratom Vám bude odoslaná odpoveď, kde bude uvedená predpokladaná cena za vypracovanie odpovede na Vaše otázky
5.) Platba - ak s navrhnutou cenovou ponukou súhlasíte, vykonajte úhradu prevodom na bankový účet, vkladom na bankový účet alebo poštovou poukážkou typu A
• číslo bankového účtu: 471740152/0200
• variabilný symbol: uveďte dátum, kedy ste zadávali svoju požiadavku
6.) Do 24 hodín od uskutočnenia platby vám bude doručená odpoveď na vaše otázky


Polia označené * sú povinné


Advokátsku kanceláriu v Leviciach nájdete tu: